Phúc đáp Công văn số 569/PGDĐT-KT, ngày 03/12/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Bông về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện chính sách đối với giáo viên mầm non dạy lớp ghép, dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số theo NĐ 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ

Lượt xem:

Đọc bài viết